1- మనం ఎందుకు పుట్టించబడ్డాం, ఇస్లాం అంటేమిటి


2- ఇదియే ఇస్లాం, మానవ సృష్టి


3- ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, విశ్వాస పునాదులు


4- ఇదియే ఇస్లాం - ఇస్లాంలో ఆరాధన
والحمد لله رب العالمين