1- உணவுகளின் சட்டங்கள்


2- அனுமதிக்கப்பட்ட உணவுகள்


3-   விலங்குகளை அறுப்பதின் சட்டம்


4- வேட்டையாடுதல்
والحمد لله رب العالمين