1- சுத்தமும்,அசுத்தமும்


2- அசுத்தத்தின் வகைகள்


3- மலம்,சிறுநீர்கழித்தலின் ஒழுங்குகள்


4- உளு மற்றும் உளு செய்யும் முறை


5- காலுறைகள் மீது மஸஹ் செய்தல்


6- குளித்தல்


7- தயம்மம் செய்முறை


8- மாதவிடாய், பிரசவ இரத்தம்