1- నమాజు యొక్క ఆదేశం మరియు దాని ఘనత


2- నమాజుకు సంబంధించిన మఖ్య విషయాలు


3- నమాజ్ సమయాలు, నమాజ్ చేయరాని వేళలు, నమాజ్ చేయరాని స్థలాలు


4- ప్రవక్త నమాజు విధానం, దుఆలతో సహా


5- ఫర్జ్ నమాజుల తర్వాత జిక్ర్ (క్రింద రాసి ఉన్నాయి చూడండి)


6- నమాజ్ ను వ్యర్థ పరిచే విషయాలు & నమాజులో వెనక వచ్చేవారేమి చేయాలి


7- నమాజు యొక్క వాజిబులు మరియు అర్కాన్


8- నమాజులో మరచిపోవుట (సజ్దయే సహ్వ్ ఎప్పుడు చేయాలి, ఎలా చేయాలి)


9- ఫర్జ్ కాకుండా 12 సున్నతుల మరియు విత్ర్ నమాజ్ ఘనత


10- ఫజ్ర్ కు ముందు సున్నతుల & సలాతుజ్ జుహా (చాష్ట్ నమాజ్) ఘనత
والحمد لله رب العالمين