1- ஆடைகளின் சட்டங்கள்


2-  தடுக்கப்பட்ட ஆடைகள்


3- ஆடைகள் அணிவதின் ஒழுக்கங்கள்,சுன்னத்துகள்
والحمد لله رب العالمين