1- د آخرت احکام


2- د آخرت احکام


3- د قبر حالات


4- د قیامت بعضی علامئ


5- د قيامت ورځ راتلل


6- حساب كتاب


7- اُور او عذابونه


8- جنت او د جنت نعمتونه
والحمد لله رب العالمين