1- తౌహీద్, దాని రకాలు, తౌహీదె రుబూబియత్


2- తౌహీదె ఉలూహియత్3- తౌహీదె అస్మా వసిఫాత్


4- తౌహీదె అస్మా వసిఫాత్


5- లాఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ భావం, ఘనత


6- లాఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ నిబంధనలు


7- లాఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ నిబంధనలు


8- లాఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ నిబంధనలు


9- ముహమ్మదుర్ రసూలుల్లాహ్ అర్థభావాలు


10- విశ్వాసం, దాని మూలసూత్రాలు


11- విశ్వాసం, దాని మూలసూత్రాలు అల్లాహ్ పై విశ్వాసం


12- దైవదూతలపై, గ్రంథాలపై & ప్రవక్తలపై విశ్వాసం


13- పరలోకం మరియు విధివ్రాతపై విశ్వాసం


14- షిర్క్, దాని రకాలు
والحمد لله رب العالمين