1- ఇస్లాంకు ముందు అరబ్ స్థితి


2- ఏనుగుల సంఘటన, ప్రవక్త బాల్యం హలీమా వద్ద


3- హార్ట్ సర్జరీ, వ్యాపారం, వివాహం


4-  ప్రవక్త పదవి, గుప్త ప్రచారం


5- బహిరంగ ప్రచారం


6- హబషా వైపునకు హిజ్రత్


7- దుఃఖ సంవత్సరం, ప్రవక్త తాయిఫ్ లో


8- ఇస్రా వ మేరాజ్9- కొత్త ప్రచార కేంద్రం10- ప్రవక్త మదీనాలో


11- ఉహుద్,ఖందకం,మక్కా విజయం


12- బృందాల రాక, రాజులలకు లేఖ


13- సహజ & సద్గుణాలు


14- మహిమలు


15- జోక్, హాస్యం


16- ప్రవక్త ఇల్లాలితో, ప్రవక్త కారుణ్యం


17-  ప్రవక్తవారి ఓపిక సహనాలు


18- ప్రవక్తవారి జొహ్ద్,తిండి,వస్త్రధారణ


19- ప్రవక్తవారి న్యాయం


20-  ప్రవక్త గురించి ఎవరేమన్నారు
والحمد لله رب العالمين