1- توحيد او د توحيد قسمونه


2- د توحيد الوهيت وضاحت


3- د توحيد الاسماء والصفات وضاحت


4- څلورم درس د توحيدالاسماء والصفات دوهمه حصه


5- د توحيد د کليمى لا اله الا الله معنى او مقصد


6- د توحيد دكليمي شروطونه


7- دتوحيد د كلمي څلورم شرط


8- دتوحيد د کليمى په شرطونو کښى الاخلاص


9- د (أن محمدا رسول الله )معنى او مقصد


10- ايمان او د ايمان ارکان


11- الله تعالى باندي ايمان راوړل12- ملاؽکو باندى ايمان راوړل13- دقيامت په ورځ ايمان راوړل14- شرک او د شرک قسمونه