1- د مانځه احکام


2- د مانځه په متعلق ضروری خبري


3- د مانځه وختونه


4- د مانځه طریقه


5- دمانځه نه پس اذکار


6- مونځ فاسد کونکي كارونه


7- په مانځه کښې واجبات


8- مونځ کښې د سهوی (هيری)


9- رواتب سنت


10- د سحر ىوه ركعاته سنت

.