1- د روژے حکم او فضیلت


2- د روژے د میاشت راتلل او د چا دپاره چی د روژے د ماتولو اجازت وی


3- د روژے د أحکامو درسونه : روژه ماتونکی څیزونه


4- هغه کارونه چی روژے ته ضرر نه ورسوی


5- د روژے سنت طریقے اود تراویح لمونځ


6- نفلی روژے او په کومو ورځو چۍ روژے نیول جائز ندی
والحمد لله رب العالمين