1- तौहीद र त्यसको प्रकारहरू - प्रभुत्वमा एकत्व


2- तौहीद र त्यसको प्रकारहरू - पुज्यमा एकत्व


3- काम र गुणहरूमा अल्लाहको एकत्व


4- अल्लाहको गुण र विषेशताहरू


5- लाइलाह इल्लल्लाहको अर्थ र श्रेष्ठता


6- लाइलाह इल्लल्लाहको शर्तहरू (ज्ञान,विश्वास, स्वीकार)


7- लाइलाह इल्लल्लाहको शर्तहरू (अनुशरण, सच्चाई)


8- लाइलाह इल्लल्लाहको शर्तहरू (शुद्धता, प्रेम)


8- मुहम्मदुर रसूलुल्लाहको अर्थ


10-  ईमान र त्यसको आधारहरू


11- अल्लाह प्रति ईमान


12- फरिश्ता, ग्रन्थ, र पैगंबरहरू प्रति ईमान


13- परलोक र भाग्य प्रति ईमान


14-  शिर्क र त्यसको प्रकारहरू


والحمد لله رب العالمين