1- नमाज़को महत्व


2- केहि महत्वपूर्ण कुराहरू


3- नमाज़को समय


4- नमाज़ पढ़ने विधि


5- नमाज़ पछिको दुआहरू


6- छुटेको नमाज़ कसरी पढ़ने र नमाज़ भंग पार्ने कुराहरू


7- नमाज़को आधार र अनिवार्य कुराहरू


8- नमाज़ मे भूल-चूक


9- नफिल नमाज़हरू


10- फजरको दुई रकअत र चाश्तको नमाज़
والحمد لله