1- پاكوالے او پلتئ


2- د پلتئے قسمونه


3- د لوئي اودس ماتي آداب


4- اودس, د اودس طريقه


5- موزو باندي مسحه


6- دغسل طريقه


7- د تيمم طريقه


8- د حيض او نفاس احكام