1- نبوت نه مخكي دعربو حالت


2- د هاتيانو واقعه


3- د شق الصدر واقعه


4- د نبوت وركيدل


5- ښکاره دعوت


6- حبشو ته هجرت


7- د غم کال


8- د معراج واقعه


9- د اسلام د دعوت نوی محاذ


10-  نبي كريم صلی الله علیه وسلم مدینه كې ژوند


11-  د أحد جنګ


12-  د بهر نه د وفدونو راتلل او بادشاهانو ته خطونه


13- د رسول الله ﷺ حلیه مبارکه


14- د نبی  بعضی معجزی


15- د نبی  د سیرت نه اغستلئ شوی درسونه


16- د نبی  برتاؤ د خپل کوروالو سره


17- نبی  صبر


18-  نبی ﷺ زهد او خوراک او لباس


19-  نبی  عدل او انصاف


20-  د نبی ﷺ باره کښۍ د فلاسفه رائي
والحمد لله رب العالمين