1- पवित्रता र अपवित्रता


2- अपवित्रताको प्रकार र आदेशहरू


3- दिशा पिशाब गर्ने तरीका


4- वुज़ूको श्रेष्ठता र वुज़ू गर्ने विधि


5- मोज़ा माथि मसह र वुज़ू भंग गर्ने कुराहरू


6- स्नान र अपवित्र व्यक्ति माथि निषेधित कुराहरू


7- तयम्मुम गर्ने तरीक़ा


8- महिनावारी र प्रसौतको हुकुम