1- இறுதி நாளின் சட்டங்கள்


2- இறுதி நாளின் சட்டங்கள்


3- மண்ணறை


4- மறுமை நாளின் அடையாளங்கள்


5- மறுமை நாளின் நிகழ்வுகள்


6- கேள்விக் கணக்கு


7- நரகமும் அதன் வேதனைகளும்


8- சுவனமும் அதன் இன்பங்களும்
والحمد لله رب العالمين