1- వస్త్రధారణ ఆదేశాలు


2- నిషిద్ధ విషయాలు


3- ధర్మములు, పద్ధతులు, సున్నతులు
والحمد لله رب العالمين