1- د خوراک احكام


2-  جائز خوراكونه


3- د ذبحي احكام


4- د ښکار احکام
والحمد لله رب العالمين