1- ఉపవాస ఆదేశాలు - రమజాన్, ఉపవాసాల ఘనతలు


2- రమజాన్ నెల ఆరంభ నిదర్శన, ఎవరిపై ఉపవాసం విధిగా లేదు


3- ఉపవాసాన్ని భంగపరుచు విషయాలు


4- ఉపవాసాన్ని భంగపరచని విషయాలు


5- రమజాన్ మరియు ఉపవాస సున్నతులు (ధర్మములు)


6- నఫిల్ ఉపవాసాలు , ఉపవాసం ఉండరాని రోజులు
والحمد لله رب العالمين