1- वस्त्र तथा लुगा कपड़ाको बिषय


2- पोशाक लगाउनुको शिष्टाचार


3- वस्त्र धारण गर्नुको सुन्नतहरू
والحمد لله رب العالمين